Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 01/08/2022

Nhà điều hành khẳng định việc phân bổ tăng trưởng tín dụng cho từng tổ chức tín dụng trên 02 cơ sở sau đây: (i) Xếp hạng cao được giao "room" tốt hơn; (ii) Theo chủ trương, định hướng điều hành của Chính phủ, việc cấp hạn mức tín dụng cao hay thấp sẽ dựa trên tiêu chí giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, tiêu chí tín dụng tập trung vào lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, tiêu chí ngân hàng tham gia hỗ trợ xử lý ngân hàng yếu kém.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed