Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 02/12/2019

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP đã đóng góp tích cực trong ngăn chặn tình trạng chuyển giá, trốn thuế của hơn 80% giao dịch xuyên quốc gia giữa các công ty con trong nước với tập đoàn mẹ ở nước ngoài. 
Do đó, không thể bỏ trần chi phí lãi vay, mà chỉ nên xem xét sửa đổi trần chi phí lãi vay cho một số đối tượng doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, nếu chỉ nâng trần chi phí lãi vay cho một số đối tượng doanh nghiệp trong nước, sẽ tạo ra tình trạng phân biệt đối xử, không bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Vì vậy, nới trần chi phí lãi vay nói chung được xem là phương án phù hợp.

Vui lòng xem bản tin tại đây