Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 08/01/2020

Ngân hàng Nhà nước khẳng định, sẽ áp dụng chính sách xem xét cấp hạn mức tín dụng cho từng ngân hàng. Theo đó, ngân hàng đáp ứng chuẩn Basel II sẽ được cấp hạn mức tín dụng ở mức cao hơn. 
Ngoài ra, các ngân hàng tham gia các dự án mang tính chất đặc thù của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính như phát triển nông thôn, hạn chế tín dụng đen… sẽ được ưu tiên trong việc cấp room tín dụng.

Vui lòng xem bản tin tại đây