Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 08/7/2019

Theo quy định tại Thông tư số 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về tiền gửi tiết kiệm có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2019, ngân hàng chỉ được nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch thuộc mạng lưới hoạt động của ngân hàng đó, trừ trường hợp nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử. 
Riêng người gửi tiền phải trực tiếp đến điểm giao dịch của ngân hàng và xuất trình giấy tờ xác minh thông tin cá nhân. Trường hợp gửi tiền gửi tiết kiệm chung thì tất cả người gửi tiền phải trực tiếp xuất trình giấy tờ xác minh thông tin của mình.
Vui lòng xem bản tin tại đây