Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 09/08/2022

CTCK VCBS nhận định, LS huy động có thể tăng 1-1,5 % trong cả năm 2022. LS cho vay cũng sẽ tăng, song có độ trễ so với thời điểm tăng của LS huy động và có sự phân hóa mức tăng, thời điểm tăng giữa các ngành nghề. Cũng theo đánh giá của VCBS, định hướng xuyên suốt của NHNN vẫn là giảm LS cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch. Mặc dù vậy, với tăng trưởng tín dụng có thể cao hơn so với cùng kỳ, LS huy động chịu áp lực tăng, LS cho vay khó có thể tránh khỏi những áp lực nhất định.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed