Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 10/01/2017

Tại hội nghị toàn ngành ngân hàng ngày 05/01 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã nêu và nhận trách nhiệm cụ thể về những tồn tại, hạn chế trong ngành. Cùng đó, định hướng siết chặt an toàn đã được tính toán. Tồn tại và khó khăn lớn nhất hiện nay là nợ xấu. Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cũng đã nêu quan điểm, xác định rõ trách nhiệm chính vẫn là hệ thống ngân hàng. Ông nêu góc nhìn: nguồn lực xử lý nợ xấu là từ chính lợi nhuận, hệ thống ngân hàng vẫn phải tự xử lý.
Không có nguồn lực nào của Nhà nước để có thể hỗ trợ. Nếu có lợi nhuận, ngân hàng phải tăng cường trích lập và sử dụng dự phòng xử lý nợ xấu.

Vui lòng xem Bản tin tại đây