Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 10/04/2019

Kiểm toán NN vừa ban hành Đề cương kiểm toán chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD (Nghị quyết 42). Cụ thể, đơn vị được kiểm toán là NHNN, nhằm đánh giá chức năng nhiệm vụ của cơ quan thanh tra giám sát này trong việc thực hiện Nghị quyết 42. 

Kiểm toán NN sẽ kết hợp đối chiếu tại 18 TCTD về công tác xây dựng phương án và tổ chức thực hiện Nghị quyết 42; việc xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42; thông qua kiểm toán một số hồ sơ xử lý nợ xấu cụ thể để làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chế độ thông tin báo cáo theo hướng dẫn của NHNN.

Vui lòng xem bản tin tại đây