Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 10/9/2019

Dự báo, tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng năm 2019 sẽ thấp hơn sv 2018. Theo phân tích của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), thu nhập lãi của các ngân hàng sẽ chậm lại trong bối cảnh dư địa tăng tỷ lệ NIM trở nên hạn chế; tăng trưởng lợi nhuận sẽ phân hóa trong năm nay. 

Theo đó, ngân hàng chịu áp lực vốn và rủi ro về chính sách Ngành dự báo sẽ có tăng trưởng thấp hơn. Ngược lại, tăng trưởng sẽ vẫn tích cực ở ngân hàng tập trung vào các hoạt động cốt lõi và có chất lượng tài sản tốt.

Vui lòng xem bản tin tại đây