Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 11/06/2019

Theo số liệu thống kê của NHNN, đến ngày 30/4, tổng tài sản của hệ thống đạt hơn 11,2 triệu tỷ đồng tăng 150.000 tỷ đồng, #1,36% sv cuối năm 2018. Trong đó, khối NHTMNN là bộ phận có lượng tài sản lớn nhất đạt lần lượt 4,93 triệu tỷ đồng (tăng 1,37%) và chiếm gần 44% tổng tài sản toàn hệ thống. Đứng sau là khối NHTMCP với 4,63 triệu tỷ đồng chiếm 41,3% tổng tài sản hệ thống và tăng 1,64% sv đầu năm.
Vui lòng xem bản tin tại đây