Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 11/7/2019

Thực hiện chính sách tiền tệ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, NHNN sẽ bám sát các nhiệm vụ và mục tiêu được đề ra tại Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 
Trong dài hạn, NHNN cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tiền tệ, hoạt động ngân hàng trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, phù hợp thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu hội nhập, hạn chế sử dụng, tiến tới ngừng hẳn các biện pháp hành chính; từng bước đổi mới khuôn khổ chính sách tiền tệ..

Vui lòng xem bản tin tại đây