Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 12/02/2019

Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc, trên cơ sở quy định đã được Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xác định. Hướng điều chỉnh dự kiến giảm khá mạnh cho một số trường hợp có lượng tiền gửi lớn, cùng một số trường hợp được loại trừ. Theo đó, đây dự kiến là lần đầu tiên sau gần 9 năm nước ta thực hiện giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Công cụ này theo đó sẽ có tác động mới sau một thời gian dài gần như không thay đổi.
Vui lòng xem bản tin tại đây