Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 12/02/2020

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, toàn diện các vấn đề và các ý kiến góp ý cũng như cam kết quốc tế mà VN tham gia. NHNN sẽ phân tích, đánh giá các tác động của chính sách mang lại trong bối cảnh hiện nay và dự kiến sẽ trình Chính phủ không đưa tỷ lệ giới hạn (49%) vốn góp của NĐTNN đối với các trung gian thanh toán vào Dự thảo Nghị định TTKDTM thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP.
Vui lòng xem bản tin tại đây