Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 12/8/2019

Tại cuộc họp đánh giá tình hình nợ nước ngoài quốc gia và phát hành trái phiếu doanh nghiệp ngày 9/8/2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý, nếu không kiểm soát tốt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ có rủi ro, ảnh hưởng tới thị trường tín dụng và cân đối vĩ mô. 
Vì vậy, phải rà soát quy định cụ thể phát hành trái phiếu riêng lẻ theo hướng chỉ dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp có năng lực phân tích tài chính và khả năng đánh giá rủi ro. Đối với việc phát hành phát hành trái phiếu ra công chúng, Bộ Tài chính sửa đổi các quy định để rút ngắn quy trình phát hành, thúc đẩy doanh nghiệp huy động vốn theo phương thức này, gắn phát hành ra công chúng bắt buộc với xếp hạng tín nhiệm.

Vui lòng xem bản tin tại đây