Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 14/11/2019

Theo đánh giá của các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh thu bảo hiểm từ kênh bancassurance của khối phi nhân thọ sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh do hoạt động tín dụng của ngân hàng đang cạnh tranh gay gắt. Bancassurance cũng sẽ là nguồn thu mới giúp các ngân hàng tăng biên độ lợi nhuận. 
Do đó, việc tăng cường hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng để triển khai các sản phẩm sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp bảo hiểm trong thời gian tới.
Vui lòng xem bản tin tại đây