Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 15/10/2019

Cần có sự cải tổ hệ thống ngân hàng để là một hệ thống thực sự mạnh, hội nhập ngang bằng trên thị trường toàn cầu, không thể chỉ mãi nhìn vào nhóm đi đầu, năng lực đã khẳng định. Do vậy, cần áp dụng mạnh hơn nữa cả mua bán, sáp nhập bắt buộc đối với trường hợp cần thiết, hay có biện pháp quyết liệt để tất cả các TCTD cùng thay đổi, cùng bước qua năm 2020 với kế hoạch cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 của chặng đường tái cơ cấu.

Vui lòng xem bản tin tại đây