Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 15/6/2021

Sau khi đáp ứng Basel II, một số NH tính đến việc tiếp tục tăng vốn để đáp ứng chuẩn Basel III. NH xác định muốn hoạt động ổn định, an toàn hiệu quả trên nền tảng quản trị tốt thì phải áp dụng phương pháp quản trị tiên tiến trên thế giới. Do vậy, một số NH xác định đường dài hơn cho sự phát triển bền vững trong tương lai nên quyết định tiếp cận một số tiêu chí theo chuẩn mực Basel III.

Việc đáp ứng các quy định khắt khe của Basel III có thể làm hạn chế khả năng cung ứng tín dụng, giảm khả năng sinh lời của NH trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đây là sự đánh đổi cho mục tiêu phát triển bền vững của các NH.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed