Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 16/10/2019

Ngân sách Nhà nước không bỏ tiền ra để cứu TCTD yếu kém nhưng Nhà nước đã sử dụng một cơ chế tái cơ cấu riêng cho các TCTD này, cũng là một cách gián tiếp hỗ trợ về tiền bạc. Điều đó sẽ đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền và an toàn của hệ thống nhưng đồng thời tạo ra sự không bình đẳng trong hoạt động ngân hàng. 
Do vậy, thay bằng sự tự tái cơ cấu trong thời gian dài, nên nới room ngân hàng, coi đây như chất xúc tác để vừa gọi vốn, vừa kích thích môi trường hoạt động ngân hàng cạnh tranh lành mạnh.
Vui lòng xem bản tin tại đây