Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 17/06/2019

Ngân hàng Nhà nước, VECOM và Napas chính thức chọn ngày 16/6 hàng năm là Ngày không tiền mặt. Ngày không tiền mặt góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Chính phủ tại Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế.

Đồng thời, Đề án góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện và Nghị quyết 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021.

Vui lòng xem bản tin tại đây