Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 17/6/2021

NHNN đang lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 về quy định xếp hạng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, cần thiết hoàn thiện các quy định tại TT số 52 nhằm giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong quá trình xếp hạng TCTD thời gian vừa qua. Trong đó, các chỉ tiêu phục vụ xếp hạng cần được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ thực trạng hoạt động, rủi ro của các TCTD trong trường hợp không được chấp thuận thực hiện các cơ chế đặc thù..

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed