Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 20/11/2020

SSI Research điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận trước thuế cho các NH nghiên cứu cho năm 2020 và 2021 lần lượt đạt 110.700 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ và 129.300 tỷ đồng, tăng 17%. LNTT của các NHTMNN giảm 6% trong năm 2020 và sau đó phục hồi 22% trong năm 2021. LNTT của các NHTMCP sẽ tăng 9% trong năm 2020 và tăng 14% trong năm 2021. NIM của ngành được kỳ vọng sẽ cải thiện trong những quý tới. Tuy nhiên, chi phí dự phòng có thể tăng nhanh trong quý IV. Do đó, SSI Research đánh giá khả quan với ngành NH trong năm 2021.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed