Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 20/4/2021

Thủ tướng yêu cầu NHNN báo cáo tình hình hoạt động NH, những vấn đề nổi lên trong thời gian qua, những khó khăn vướng mắc và hướng xử lý trong thời gian tới trên nguyên tắc việc gì khả thi, đồng thuận và cấp bách làm trước, việc khó có ý kiến khác nhau cần trao đổi, thảo luận để có hướng xử lý, làm việc gì dứt điểm việc đó.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đặt ra những nhiệm vụ cụ thể cho ngành NH trong thời gian tới. Trong đó nổi bật là việc tăng vốn cho các NHTMNN để nâng cao năng lực tài chính, tạo đưa địa tăng trưởng CV.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed