Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 21/01/2020

Chính phủ đã đưa ra lộ trình mở cửa với ngành ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập của nền kinh tế. Theo đó, đến năm 2025 và định hướng đến 2030, Nhà nước sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại NHTM có vốn Nhà nước về 65% và tiến đến còn 51%, đồng thời, khuyến khích NĐTNN tích cực tham gia quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng nhưng quá trình này cần phù hợp với ưu tiên trong từng giai đoạn.
Vui lòng xem bản tin tại đây