Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 21/6/2021

NHNN đã chỉ đạo Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) nghiên cứu sửa đổi Luật BHTG theo hướng bổ sung chức năng, nhiệm vụ mới để BHTG có vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và kiểm soát rủi ro TCTD. Ngoài ra, Luật BHTG sửa đổi cần theo hướng đồng bộ với các quy định pháp luật khác có liên quan để việc thực thi đạt hiệu quả trong thực tế; đồng thời, tham khảo, học tập kinh nghiệm xây dựng Luật BHTG của các nước và hướng dẫn phát triển hệ thống BHTG hiệu quả của quốc tế. Đặc biệt nghiên cứu bổ sung cơ chế tạo điều kiện cho BHTG nâng cao năng lực tài chính, tham gia sâu hơn vào quá trình xử lý các TCTD yếu kém.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed