Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 22/02/2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư hoàn thiện “Đề án đổi mới toàn diện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế”, theo hướng đề án không chỉ để thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà còn cả những quan điểm, định hướng mới với nhiều đột phá lớn về phát triển kinh tế tư nhân vừa được Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed