Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 22/9/2020

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán mà Uỷ ban CKNN vừa đưa ra lấy ý kiến dự kiến bỏ quyền tự định đoạt tỷ lệ sở hữu cổ phần cho NĐTNN của doanh nghiệp đại chúng. Theo các chuyên gia, việc bỏ giới hạn “room” nước ngoài sẽ có những mối nguy hại tiềm tàng. Trong trường hợp này, có quá nhiều NĐTNN là NĐT ngắn hạn trên thị trường là cổ đông của ngân hàng, có thể gây tác động tiêu cực đến quản trị, thay đổi định hướng phát triển hoặc gây bất ổn định đến cơ cấu cổ đông, quản trị điều hành của ngân hàng. Điều đó, đặc biệt nguy hại với ngành ngân hàng, vốn là “xương sống” của nền kinh tế.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed