Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 23/11/2020

Theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực kể từ ngày 5/12/2020, NHTM có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế. Cụ thể, NHTM cung cấp các thông tin như giao dịch qua tài khoản, số dư, số liệu giao dịch theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan thuế.

Việc này phục vụ mục đích thanh kiểm tra nghĩa vụ thuế và thực hiện các biện pháp cưỡng chế quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định về thuế. Theo đó, cơ quan thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin theo quy định của pháp luật.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed