Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 23/9/2020

Theo báo cáo của NHNN, tính đến 15/9, tổng phương diện thanh toán M2 tăng 7,58% và tín dụng tăng 4,81% sv cuối năm 2019. Ngoài ra, hầu hết các TCTD đã áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư số 41/2016 với phương pháp tiêu chuẩn của Basel II. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng được duy trì ở mức dưới 2%. Bên cạnh đó, tính từ 2012 đến cuối tháng 7/2020, toàn hệ thống các TCTD đã xử lý được 1,1 triệu tỷ đồng nợ xấu, trong đó 7th đầu năm, tổng nợ xấu được xử lý 63.700 tỷ đồng.

Vui lòng xem bản tin tại đây

Chatbot embed