Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 25/02/2020

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 1117/NHNN-TD v/v triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid -19. Theo đó, các TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng đối với các khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và có dư nợ gốc và/hoặc 
lãi đến kỳ hạn trả nợ trong thời gian từ ngày 23/01/2020 và đến ngày 31/3/2020, cho đến khi NHNN ban hành Thông tư hướng dẫn về vấn đề này; Cho vay mới đối với khách hàng theo quy định để ổn định SXKD.
Vui lòng xem bản tin tại đây