Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 27/4/2021

Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng các giải pháp để từng bước nâng cao tính linh hoạt của tỷ giá trong khi vẫn duy trì hoạt động ổn định, thông suốt của thị trường ngoại tệ. Đồng thời, NHNN sẽ tiếp tục điều hành CSTT nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định KTVM, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách hợp lý, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu CSTT, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed