Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 29/4/2021

Với quy mô GDP cuối năm 2020 là 343,6 tỷ USD, nhu cầu vốn đầu tư của Việt Nam sẽ rất lớn. Nếu chỉ phụ thuộc vào huy động từ thị trường vốn trong nước thì sẽ tạo áp lực lớn tới thị trường tài chính nội địa. Do đó, việc chủ động bố trí nguồn vốn đầu tư công phù hợp với từng mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn phát triển là yêu cầu cần thiết đối với các đơn vị quản lý tài chính công. Vì vậy, cơ hội phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế rất rõ ràng.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed