Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CBTT Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  • Vui lòng xem CBTT tại đây
  • Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức trực tuyến và thông qua “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử" tại đây
  • Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại đây
  • Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCD trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại đây