Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

CBTT Ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính, kiểm toán Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính của Sacombank trong năm 2020

Vui lòng xem bàn tin tại đây