Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đại hội đồng Cổ Đông

Đại hội đồng Cổ Đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và lập Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

       Tải về tại đây .

Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015; 2016

       Xem thông báo tại đây .

Giấy ủy quyền

       Tải về tại đây .

Dự thảo nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015, 2016

       Tải về tại đây .

Danh mục hồ sơ ứng cử viên HĐQT & BKS Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021

1. Lý lịch cá nhân của ứng viên (theo mẫu).

       Tải về tại đây.

2. Phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 2) của ứng viên (theo mẫu).

       Tải về tại đây.

3. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên (theo mẫu).

       Tải về tại đây.

4. Bản kê khai người có liên quan của ứng viên (theo mẫu).

       Tải về tại đây.

5. Thông báo đề cử ứng viên làm thành viên HĐQT & BKS Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 (theo mẫu).

       Tải về tại đây.

6. Giấy xác nhận nắm giữ cổ phần liên tục ít nhất trong 6 tháng (theo mẫu).

       Tải về tại đây.

7. Bản sao (có công chứng): CMND; Các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

Ghi chú: Mỗi ứng cử viên cung cấp cho Sacombank 04 bộ hồ sơ theo danh mục nêu trên.