Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đại hội đồng Cổ Đông

Phản hồi ý kiến của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm tài chính 2019

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức trực tuyến:

Thông báo số 33/2020/TB-HĐQT ngày 26/05/2020 của Hội đồng quản trị Sacombank về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức trực tuyến:

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức trực tuyến và Nghị quyết 01/2020/NQ-HDQT:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Nghị quyết số 45/2020/NQ-HĐQT về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để làm cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến

      Vui lòng xem Nghị quyết HĐQT  tại đây

Thông báo số 18B/2020/TB-HĐQT ngày 07/04/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông

      Vui lòng xem thông báo  tại đây

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 - trực tuyến

      Vui lòng xem tại đây

Hủy ngày đăng ký cuối cùng và hủy ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

      Vui lòng xem  tại đây

Thông báo số 03/2020/TB-HĐQT ngày 05/02/2020 về việc chốt danh sách thực hiện quyền cổ đông

      Vui lòng xem CBTT tại đây
      Vui lòng xem thông báo tại đây

Thông báo số 09/2020/TB-HĐQT ngày 05/03/2020 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

      Vui lòng xem CBTT tại đây
      Vui lòng xem giấy ủy quyền tại đây
      Vui lòng xem giấy ủy quyền tiếng anh tại đây
      Vui lòng xem thông báo tại đây

Thông báo số 03/2020/TB-HĐQT ngày 05/02/2020 về việc chốt danh sách thực hiện quyền cổ đông

      Vui lòng xem CBTT tại đây
      Vui lòng xem thông báo tại đây

Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

      Vui lòng xem CBTT tại đây
Chatbot embed