Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đại hội đồng Cổ Đông

Tài liệu họp

 1. Tờ trình thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020
 2. Nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020
 3. Tờ trình đề cử thành viên Ban kiểm phiếu của Đại hội
 4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm tài chính 2020 và định hướng hoạt động năm tài chính 2021
 5. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm tài chính 2020 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2021
 6. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2020, định hướng hoạt động năm 2021
 7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2020 đã kiểm toán
 8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020
 9. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021
 10. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2021
 11. Tờ trình kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu và thực hiện các hoạt động đầu tư năm tài chính 2021
 12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
 13. Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Sacombank
 14. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 15. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 16. Tờ trình chọn công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2022
 17. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
Chatbot embed