Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đại hội đồng Cổ Đông

Đại hội đồng Cổ Đông

Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

       Xem thông báo tại đây .

Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung làm thành viên HĐQT ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

       Tải về tại đây .

Giấy ủy quyền

       Tải về tại đây.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

1. Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội (xem tại đây)

2. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết bầu cử của Đại hội (xem tại đây)

3. Tờ trình Đề cử thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội (xem tại đây)

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2017 (xem tại đây)

5. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (xem tại đây)

6. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2017 (xem tại đây)

7. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 (xem tại đây)

8. Tờ trình thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT, BKS Sacombank nhiệm kỳ 2017 - 2021 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 (xem tại đây)

9. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2017 đã kiểm toán (xem tại đây)

10. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017 (xem tại đây)

11. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018 (xem tại đây)

12. Tờ trình Kế hoạch sử dụng Vốn chủ sở hữu và thực hiện các hoạt động đầu tư năm 2018 (xem tại đây)

13. Tờ trình về trích thưởng phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 cho tập thể CBNV Sacombank (xem tại đây)

14. Tờ trình thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2018 (xem tại đây)

15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank (xem tại đây)

16. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (xem tại đây)