Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đại hội đồng Cổ Đông

Đại hội đồng Cổ Đông

Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

       Xem thông báo tiếng Việt tại đây .
       Xem thông báo tiếng Anh tại đây .

Giấy ủy quyền

      Tải về giấy ủy quyền tiếng Anh

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 (tại đây)