Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đại hội đồng Cổ Đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

      Vui lòng xem CBTT tại đây

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông

      Vui lòng xem CBTT tại đây
      Vui lòng xem thông báo tại đây

Thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

      Vui lòng xem CBTT tại đây
      Vui lòng xem giấy ủy quyền tại đây
      Vui lòng xem giấy ủy quyền tiếng anh tại đây
      Vui lòng xem thông báo tại đây