Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến cổ đông

Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Vui lòng xem tại đây.

Thông báo số 95/2017/TB-HĐQT ngày 24/10/2017 của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Vui lòng xem tại đây .

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Vui lòng xem tại đây .

Dự thảo “Quy chế Quản trị và Điều hành Sacombank”.

Vui lòng xem tại đây .

Dự thảo “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Sacombank”.

Vui lòng xem tại đây .

Dự thảo “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

Vui lòng xem tại đây .
Chatbot embed