Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 16/10/2020

Trên cơ sở dự kiến các kịch bản những tháng cuối năm 2020 và năm 2021, NHNN tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khôi phục và phát triển nền kinh tế trong thời gian tới. Trong đó, tăng cường rà soát cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, duy trì thanh khoản hệ thống, đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời vốn tín dụng cho nền kinh tế, hỗ trợ DN gặp khó khăn do tác động của dịch; thực hiện đồng bộ các giải pháp tiền tệ, tín dụng, thanh toán để tập trung khôi phục nhanh nền kinh tế.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Chatbot embed