Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phái sinh giá cả hàng hóa

Giải pháp phái sinh giá cả hàng hóa cung cấp cho Doanh nghiệp công cụ giảm thiểu rủi ro biến động giá cả hàng hóa, giúp ổn định hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

Phái sinh giá cả hàng hóa

Hợp đồng tiêu chuẩn Phái sinh giá cả hàng hóa là công cụ tài chính nhằm giúp Khách hàng phòng ngừa rủi ro biến động giá cả hàng hóa thông qua việc đặt lệnh mua/bán hợp đồng tiêu chuẩn trên các Sàn giao dịch Hàng hóa quốc tế
Chi tiết
Chatbot embed