Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phái sinh giá cả hàng hóa

Giải pháp phái sinh giá cả hàng hóa cung cấp cho Doanh nghiệp công cụ giảm thiểu rủi ro biến động giá cả hàng hóa, giúp ổn định hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

Tương lai giá cả hàng hóa

Hợp đồng tiêu chuẩn về tương lai giá cả hàng hóa là thỏa thuận mua/bán một số lượng hàng hoá tại mức giá cụ thể được xác định theo cơ chế đấu thầu khớp lệnh trên Sàn GD hàng hóa quốc tế. Trong HĐ này, các tham số về SL, loại hàng hóa, ... được tiêu chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế.
Chi tiết