Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh toán hóa đơn

Bạn có thể chủ động thanh toán hóa đơn tại quầy hoặc ủy quyền cho Ngân hàng tự động thanh toán hóa đơn mỗi khi đến kỳ.