Nhà đầu tư

Tối đa hoá giá trị

Nhà đầu tư sacombank
Nhà đầu tư sacombank

Cổ phiếu STB

Đại hội đồng cổ đông

Xem tất cả

Thông báo

Xem thêm

Tài liệu

Xem thêm

Nghị quyết và biên bản họp

Xem thêm
Xem tất cả

Video

Công bố thông tin

Xem tất cả
Nội dung công bố Xem file Ngày công bố
Xem tất cả

Quản trị ngân hàng

Liên hệ

Các tài liệu/thông tin này được Sacombank chuẩn bị để cung cấp/chia sẻ thông tin cho các Đối tác/nhà đầu tư (đối tượng được nhận) với mục đích tham khảo, không nhằm mục đích trình bày hoặc đưa ra lời khuyên, đề nghị, ký kết, khuyến nghị để thực hiện đầu tư. Các thông tin trong tài liệu/website này dựa vào nguồn số liệu, nhận định, quan điểm của Sacombank, Sacombank không chịu trách nhiệm và đại diện cho tính chính xác và đầy đủ của các thông tin được mô tả. Sacombank có quyền sửa đổi một hoặc toàn bộ các thông tin được cung cấp trong tài liệu/website này bất cứ lúc nào khi Sacombank cảm thấy không còn phù hợp và người nhận phải thừa nhận các sửa đổi đó. Khi có các yêu cầu, thắc mắc nào người nhận có thể liên hệ với Sacombank theo thông tin liên lạc đã cung cấp trong tài liệu/website này. Đối tượng không được chỉ định nhận tài liệu này bằng mọi hình thức, vui lòng xóa bỏ, Sacombank nghiêm cấm bất kỳ việc tiết lộ, sao chép, chuyển tiếp hoặc các hành động khác liên quan đến các tài liệu/thông tin này.