Miễn giảm phí thường niên

Google pay
Google pay
Miễn giảm phí thường niên
Chính sách Miễn giảm phí thường niên thẻ tín dụng cá nhân Sacombank theo doanh số giao dịch được áp dụng từ kì thu phí thường niên năm thứ 2 trở đi đối với khách hàng là chủ thẻ chính. Mức miễn giảm được hưởng lên đến 50% và 100% khi thu phí thường niên tối thiểu 50%.

Đặc tính nổi bật

Miễn giảm

Phí thường niên theo doanh số giao dịch

50 - 100%

Mức miễn giảm

Nội địa và quốc tế

Đa dạng loại thẻ tín dụng

Tiện ích

Từ ngày 05/10/2022, khách hàng thẻ tín dụng cá nhân Sacombank sẽ được miễn hoặc giảm phí thường niên theo doanh số giao dịch (DSGD) thanh toán:

  • Hạng thẻ Classic (quốc tế, nội địa):

DSGD thanh toán là 80 triệu VND/năm: Mức miễn giảm phí thường niên là 100%.

DSGD thanh toán là 40 triệu VND/năm: Mức miễn giảm phí thường niên là 50%.

  • Hạng thẻ Gold:

DSGD thanh toán là 150 triệu VND/năm: Mức miễn giảm phí thường niên là 100%.

DSGD thanh toán là 80 triệu VND/năm: Mức miễn giảm phí thường niên là 50%.

  • Hạng thẻ Platinum/Signature/World/Ultimate:

DSGD thanh toán là 400 triệu VND/năm: Mức miễn giảm phí thường niên là 100%.

DSGD thanh toán là 300 triệu VND/năm: Mức miễn giảm phí thường niên là 50%.

Mức miễn giảm phí thường niên từ 50% đến 100% theo doanh số giao dịch thanh toán.

Mức miễn giảm phí thường niên từ 50% đến 100% theo doanh số giao dịch thanh toán.

Quy định chung

  • Chính sách miễn hoặc giảm phí thường niên thẻ tín dụng cá nhân theo DSGD áp dụng từ kỳ thu phí thường niên năm thứ 2 trở đi. Hệ thống xét DSGD (đã kết toán) trước 30 ngày so với ngày thu phí thường niên năm thứ 2 trở đi.
  • Hệ thống sẽ tự động miễn hoặc giảm phí thường niên khi thẻ đạt DSGD trên hệ thống vào kỳ thu phí thường niên tiếp theo.
  • Đối với các thẻ gia hạn, khách hàng cần kích hoạt thẻ trong vòng 1 tháng tiếp theo tính từ tháng hết hạn. Hệ thống chỉ miễn hoặc giảm phí thường niên cho các thẻ gia hạn được kích hoạt trong 1 tháng tiếp theo.
  • Chính sách miễn hoặc giảm phí thường niên chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính và chỉ áp dụng khi khách hàng thu phí thường niên tối thiểu 50%.
  • Quy định miễn hoặc giảm phí thường niên theo doanh số giao dịch tại đây.
Chính sách miễn giảm phí thường niên chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính khi thu phí thường niên tối thiểu 50%.

Chính sách miễn giảm phí thường niên chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính khi thu phí thường niên tối thiểu 50%.

Chưa tìm được thẻ phù hợp?

Liên hệ ngay

Thông tin của bạn