Bao thanh toán đáp ứng kịp thời thiếu hụt vốn ngắn hạn dành cho doanh nghiệp theo phương thức trả chậm.

Đặc tính nổi bật

Kịp thời

Đáp ứng vốn ngắn hạn

Đơn giản

Hồ sơ, thủ tục

Linh hoạt

Thời gian vay

Tiện ích

  • Khách hàng bán hàng trả chậm nhưng nhận được tiền ngay.
  • Sacombank thực hiện theo dõi, thu hồi khoản phải thu thay cho khách hàng.
  • Tỷ lệ tài trợ vốn cao.
 Bao thanh toán đáp ứng kịp thời vốn ngắn hạn thiếu hụt dành cho doanh nghiệp

Bao thanh toán đáp ứng kịp thời thiếu hụt vốn ngắn hạn dành cho doanh nghiệp.

Đặc tính

  • Loại tiền: VND, ngoại tệ.
  • Phương thức: từng lần/hạn mức.
  • Thời hạn: lên đến 210 ngày.
  • Mức tài trợ: tối đa 90% giá trị khoản phải thu.
  • Hình thức bao thanh toán: nội địa, xuất khẩu.

Hỏi đáp

1

Số tiền bao thanh toán tối đa là bao nhiêu?

Tùy theo nhu cầu của khách hàng, tối đa không quá 90% giá trị khoản phải thu.

2

Thời gian bao thanh toán tối đa bao lâu?

Tối đa 210 ngày.

3

Khách hàng có thể vay bằng ngoại tệ không?

Khách hàng có thể vay vốn bằng VNĐ hoặc ngoại tệ theo nhu cầu và quy định về cho vay ngoại tệ của Sacombank.

Chưa tìm được sản phẩm tín dụng phù hợp?

Liên hệ ngay
Gợi ý thẻ

Thông tin của bạn