Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 01/02/2024

01/02/2024

Ngày 29/12/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư (TT) số 22/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của TT số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN Việt Nam (VN) quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng (NH), chi nhánh NH nước ngoài.

TT này có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 và đang được cho là dựng thêm rào cản đối với bất động sản (BĐS) khi cấm cho vay để mua nhà ở hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, trong thông cáo phát đi ngày 31/1/2024, NHNN cho biết, TT 41/2016 (sửa đổi, bổ sung bởi TT 22/2023) quy định về tỷ lệ an toàn vốn của NH thương mại, chi nhánh NH nước ngoài không phải là văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cấp tín dụng của tổ chức tín dụng (TCTD). TT hướng dẫn v/v xác định và áp dụng hệ số rủi ro đối với từng loại tài sản của NH (bao gồm cả các khoản cho vay bảo đảm bằng BĐS và cho vay thế chấp nhà). TT 22 không sửa đổi, bổ sung nội dung của khoản 10 Điều 2 Thông tư 41 (Khoản cho vay bảo đảm bằng BĐS là khoản cho vay đối với cá nhân, pháp nhân để mua BĐS, thực hiện dự án BĐS và được bảo đảm bằng chính BĐS, dự án BĐS hình thanh từ khoản cho vay theo các quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo). Như vậy, quy định này không hạn chế quyền của tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai, không trái với các quy định hiện hành (Luật dân sự, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh BĐS, Luật đầu tư 2020, Luật các TCTD 2024)", NHNN nhấn mạnh. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.