Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 02/04/2024

02/04/2024

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 257/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) số 32/2024/QH15.

Theo đó, trong Q.I,II/2024 và các năm tiếp theo, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chủ trì tổ chức quán triệt, phổ biến các quy định của Luật… Tháng 4/2024, NHNN chủ trì thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền ban hành; kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các VBQPPL đảm bảo phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết dưới Luật. NHNN, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh & Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên môi trường rà soát các nội dung quy định tại Luật Các TCTD, xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các TCTD theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với hiệu lực thi hành của Luật Các TCTD từ 01/7/2024. Đối với các văn bản đã được đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Chương trình xây dựng VBQPPL của bộ, ngành: Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cập nhật nội dung đã được rà soát phải sửa đổi, bổ sung hoàn thiện theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện. Đối với các văn bản chưa có trong Chương trình công tác của Chính phủ, Chương trình xây dựng VBQPPL của bộ, ngành, các bộ, ngành chủ động rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền đưa vào Chương trình xây dựng VBQPPL; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Mới nhất