Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 03/04/2024

03/04/2024

Theo Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN, việc thu phí dịch vụ (DV) thanh toán được quy định tại Luật tổ chức tín dụng (TCTD) 2010.

Theo đó, TCTD được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức LS huy động vốn, mức phí cung ứng DV trong hoạt động kinh doanh của TCTD. TCTD và khách hàng có quyền thỏa thuận về LS, phí cấp tín dụng trong hoạt động NH theo quy định của pháp luật. Trường hợp hoạt động NH có diễn biến bất thường, để bảo đảm an toàn cho hệ thống, Thống đốc NHNN quy định cơ chế xác định LS, phí trong hoạt động kinh doanh của TCTD… Theo Thông tư 19/2016/TT-NHNN về hoạt động thẻ NH (đã sửa đổi, bổ sung), tổ chức phát hành thẻ thu phí theo biểu phí DV thẻ của tổ chức mình và không được thu thêm bất kỳ loại phí nào ngoài biểu phí đã công bố. Biểu phí DV thẻ phải nêu rõ các loại phí, mức phí áp dụng cho từng loại thẻ và DV thẻ. Đặc biệt, biểu phí này phải phù hợp với quy định của pháp luật, được niêm yết công khai và phải cung cấp cho chủ thẻ trước khi sử dụng và khi có sự thay đổi. Các hình thức thông báo và cung cấp thông tin về phí cho chủ thẻ phải được quy định cụ thể trong hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ. Thời gian từ khi thông báo đến khi áp dụng các thay đổi về phí tối thiểu là 7 ngày và phải được quy định cụ thể trong hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ". Ngoài ra, quy định hiện hành yêu cầu hợp đồng phát hành, sử dụng thẻ phải có nội dung về quy định về phí (các loại phí, các thay đổi về phí); quyền và nghĩa vụ của các bên;...

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Mới nhất