Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 04/04/2024

04/04/2024

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) Q.II/2024, phần lớn các tổ chức được khảo sát (70,9-72,7%) kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn trong Q.II nhưng vẫn thận trọng khi kỳ vọng cho cả năm 2024.

Các TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế (LNTT) có thể phục hồi từ Q.II với 57,3% TCTD kỳ vọng LNTT́ tăng trưởng sv Q.I, 30,9% TCTD kỳ vọng “không đổi” và 11,8% TCTD lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm. Trong 2024, 86,2% TCTD kỳ vọng LNTT tăng trưởng dương sv 2023, bên cạnh đó, vẫn có 10,1% TCTD lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm và 3,7% ước tính lợi nhuận không thay đổi. Bên cạnh đó, huy động vốn toàn hệ thống được kỳ vọng tăng bình quân 3,5% trong Q.II và tăng 9,9% trong 2024, thấp hơn mức kỳ vọng 12% ghi nhận tại kỳ điều tra trước. Dư nợ tín dụng toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 3,8% trong Q.II và tăng 13,6% trong 2024, điều chỉnh giảm sv mức dự báo 14,2% tại kỳ điều tra trước. Các TCTD dự báo mặt bằng lãi suất (LS) huy động-cho vay trong Q.II và 2024 tiếp tục ở mức thấp và thay đổi không đáng kể so với kỳ trước. Về chất lượng tài sản, các TCTD cho biết tỷ lệ nợ xấu chưa đạt được xu hướng “giảm nhẹ” như kỳ vọng. Trong Q.I tiếp tục có biểu hiện “tăng nhẹ” nhưng xu hướng này được nhận định thu hẹp đáng kể sv Q.IV/2023. Tuy nhiên, các TCTD kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm trong Q.II/2024.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Mới nhất