Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 06/05/2024

06/05/2024

NHNN đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về kiểm soát đặc biệt đối với TCTD. Thông tư mới kế thừa một số quy định tại Thông tư 11 ngày 2/8/2019 quy định về kiểm soát đặc biệt đối với TCTD.

Trong đó, tại Điều 8 của Thông tư mới (tương ứng Điều 11 trong Thông tư 11), NHNN dự kiến có sửa đổi nhằm phù hợp với quy định tại Điều 183 Luật Các TCTD 2024. Điều 8 sẽ được chỉnh theo hướng quy định rõ thời điểm ghi giảm vốn điều lệ của NH thương mại được kiểm soát đặc biệt là thời điểm NHNN có Quyết định chuyển giao bắt buộc. Mức vốn này thay thế mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động mà NHNN đã cấp cho NH thương mại được kiểm soát đặc biệt. Khoản 2 Điều 183 Luật các TCTD 2024: "NH Nhà nước quyết định ghi giảm toàn bộ vốn điều lệ của NH thương mại được chuyển giao bắt buộc để giảm lỗ lũy kế tương ứng". Trong khi đó, Điều 8 quy định NHNN quyết định ghi giảm toàn bộ vốn điều lệ của NH thương mại được chuyển giao bắt buộc để giảm lỗ lũy kế tương ứng tại Quyết định chuyển giao bắt buộc theo quy định tại Điều 183 Luật Các TCTD 2024. Thông tư này dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024 và thay thế Thông tư số 11/2019/TT-NHNN.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.