Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 18/03/2024

18/03/2024

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định v/v xây dựng và thực hiện lộ trình tuân thủ các quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng (TCTD), công ty con của TCTD.

Dự thảo gồm 11 Điều. Theo đó, 1 số nội dung đáng chú ý tại Dự thảo: Tại Điều 3 về thời hạn lộ trình tuân thủ quy định: Lộ trình tuân thủ đảm bảo chậm nhất 1/7/2025 TCTD, Cty con của TCTD tuân thủ các quy định. Tại Điều 4, 5, 6 xây dựng lộ trình để: TCTD tuân thủ các quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại Điểm b Khoản 5 Điều 137 Luật Các TCTD; để công ty con của TCTD tuân thủ các quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại Điểm a Khoản 5 Điều 137 Luật Các TCTD; để công ty con của TCTD tuân thủ các quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại Điểm b Khoản 5 Điều 137 Luật Các TCTD. Đối với việc thực hiện lộ trình tại Điều 7, Dự thảo quy định: TCTD và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện lộ trình theo nội dung lộ trình tuân thủ đã gửi NHNN quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan. Trong thời gian triển khai Lộ trình tuân thủ, TCTD, công ty con của TCTD không được góp thêm vốn, tăng số lượng cổ phần nắm giữ tại doanh nghiệp (DN), TCTD liên quan tại lộ trình tuân thủ (trừ trường hợp nhận cổ phiếu thưởng hoặc cổ tức bằng cổ phiếu). Trường hợp công ty con của TCTD không thực hiện đúng theo lộ trình tuân thủ, TCTD phải thực hiện giảm tỷ lệ vốn góp, giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần nắm giữ tại công ty con hoặc các biện pháp khác để đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 5 Điều 137 Luật Các TCTD. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.