Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 06/06/2023

06/06/2023

Theo GĐ NHNN CN TP HCM, tăng trưởng kinh tế và hoạt động SXKD của DN, khó khăn của các thị trường là những yếu tố chính tác động đến tăng trưởng tín dụng trong 5 tháng đầu năm trên địa bàn Thành phố, đặt trong mối quan hệ ngân hàng khách hàng và nền kinh tế.

Trong đó, tín dụng và tăng trưởng kinh tế là yếu tố quan trọng nhất có tác động qua lại trong 5 tháng đầu năm và dự báo trong thời gian tới Sự ổn định kinh tế vĩ mô và những chuyển biến tích cực từ nền kinh tế sẽ là những yếu tố tác động tích cực đến xu hướng tăng trưởng tín dụng trên địa bàn trong thời gian tới.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.