Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 30/05/2023

30/05/2023

Ngày 25/5/2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 3956/NHNN-TT yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Văn bản đề nghị các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện một số nội dung nhằm tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và triển khai có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số Quốc gia, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến 2030 góp phần thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.