Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 05/05/2023

05/05/2023

Theo Ngân hàng Nhà nước, chênh lệch thu nhập - chi phí của hệ thống tổ chức tín dụng có xu hướng tăng trong thời gian qua (2022 tăng 10% sv 2021).

Tuy nhiên, tốc độ tăng của chênh lệch thu nhập -chi phí thấp hơn tốc độ tăng của tổng tài sản và vốn chủ sở hữu nên ROA và ROE của hệ thống các ngân hàng giảm sv 2021, đạt 1,13% và 14,67% tại thời điểm tháng 12/2022. Lãi phải thu và nợ xấu có xu hướng tăng, sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới. Do đó, lợi nhuận các ngân hàng không hoàn toàn tích cực như báo cáo.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.