Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 20/04/2023

20/04/2023

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) quy định về trường hợp kiểm soát đặc biệt cùng việc quy định bổ sung trường hợp quyết định không đặt vào kiểm soát đặc biệt đối với TCTD.

Các TCTD sẽ không bị áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm thiếu dự trữ bắt buộc và không tuân thủ tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định trong giai đoạn bị rút tiền hàng loạt. Bên cạnh đó, TCTD được vay đặc biệt Ngân hàng Nhà nước. Với khoản vay đặc biệt, Dự thảo quy định lãi suất cho vay là 0%/năm với thời hạn như cho vay đặc biệt khác (Điều 151).

Vui lòng xem Bản tin tại đây. 

Có thể bạn quan tâm